onze visie

Inleiding

Het pedagogisch project is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool. We verwachten dat ouders die kiezen voor een katholieke school hiermee aangeven dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool, loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project van onze school staan en deze meedragen. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat je een echte partner bent in de vorming van je kind. Dat houdt in dat je kind deelneemt aan de lessen room-katholieke godsdienst.  

Afbeelding leerlingen de Parel Zutendaal

De uitgangspunten van onze christelijke identiteit

We zijn een katholieke school en willen een pedagogisch verantwoord onderwijs en een kwaliteitsvolle opvoeding aanbieden. In ons onderwijs willen we vanuit een christelijke houding ook sociale vaardigheden meegeven aan uw kind. 

Het is deze geloofsdimensie die de basis vormt in zowel de kleuter- als de lagere school om een aantal fundamentele levenswaarden aan te reiken en tot leven te brengen. In de godsdienstles krijgen deze levenswaarden een evangelische duiding, in respect en in dialoog met andere levensbeschouwingen. Eerbied voor zichzelf, anderen, de natuur en materialen, solidariteit, trouw, vergevingsgezindheid en het geven van nieuwe kansen, voorrang voor de armen in de meest brede zin, verdraagzaamheid, gewetensvorming,… zijn meer dan theoretische begrippen in de omgang tussen leerkrachten en leerlingen. Het is immers voor de ontwikkeling van deze waarden onontbeerlijk dat zij door leerkrachten en ook door de thuisopvoeders niet alleen worden voorgezegd, maar ook worden voorgeleefd. 

We zorgen voor een degelijk en samenhangend inhoudelijk aanbod

We staan stil bij wat kinderen moeten leren om op te groeien tot goede en competente mensen. Hiervoor baseren we ons op de eindtermen en de leerplannen van Katholiek onderwijs Vlaanderen. Het unieke van elk kind staat voorop. Ons aanbod is gericht op de harmonische ontwikkeling van de totale persoon: hoofd, hart en handen. Doorheen ons aanbod brengen we kinderen in contact met alle componenten van de cultuur:

 • de wereld van taal en communicatie,
 • de wereld van het muzische,
 • de wereld van cijfers en feiten,
 • de wereld van de techniek,
 • de wereld van het samenleven,
 • de wereld van het verleden en het heden, – de wereld van het goede,  – de wereld van zingeving. 

In ons aanbod streven we naar een logische samenhang tussen de verschillende leergebieden en leerdomeinen, waarbij we voortbouwen op wat kinderen reeds beheersen. We stimuleren een creatieve en oplossingsgerichte aanpak bij problemen op cognitief en sociaal vlak.  We willen dat wat kinderen leren deel wordt van hun zijn, van hun persoon. Het is niet voldoende dat kinderen beschikken over een aantal weetjes of dat ze een aantal vaardigheden kunnen toepassen als de leerkracht het vraagt. Waar het uiteindelijk op aan komt, is dat kinderen leren met het oog op het leven, levenslang leren. Dat ze de dingen die ze leren kunnen plaatsen en gebruiken in hun leven.

We kiezen voor een doeltreffende aanpak en een stimulerend opvoedingsklimaat

We zoeken naar de beste aanpak om het leren van de kinderen te ondersteunen en te begeleiden. Kinderen staan positief tegenover het leven en de wereld. Wij willen aansluiten bij die positieve ingesteldheid. We willen tevens ‘school van de toekomst’ zijn. Een school waarin we onze leerlingen voorbereiden op een samenleving die steeds sneller verandert. Een school waar fundamenteel leren, talentontwikkeling en digitaal onderwijs een sterk merk zijn en de uitgangspunten van onze pedagogie vormen : 

 • Leerkrachten zorgen voor een krachtige leeromgeving die zich kenmerkt door een positief, veilig en rijk leerklimaat, betekenisvol leren, rijke ondersteuning, interactie en coöperatieve leerstrategieën. De leerkracht fungeert als coach in interactie met zijn leerlingen. 
 • We stemmen ons aanbod af op de ontwikkeling van ieder kind. We houden rekening met diversiteit. Dat betekent dat verschillen tussen leerlingen gezien en gebruikt worden om groeikansen te creëren. Op die manier worden talenten van kinderen zichtbaar en kunnen ze zich verder ontwikkelen.
 • Digitale media worden functioneel ingezet om het leerproces van de leerlingen te ondersteunen.

We werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg

We streven ernaar elk kind centraal te stellen. Ieder kind is uniek maar verdient dezelfde aandacht. Wij omringen kinderen daarom met brede zorg. Het welbevinden van het kind stellen we hier centraal. Wij worden uitgedaagd om het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de noden van de kinderen. Diversiteit roept immers op tot differentiatie – het onderwijsaanbod dichter bij de leerling brengen – om zo te komen tot het grootst mogelijk leerrendement van elke leerling. We verbreden onze zorgen voor kinderen wiens ontwikkeling sneller of trager verloopt dan verwacht. 

 • taakdifferentiatie : schrappen van oefeningen, compacten van leerinhouden en aanbod ander werk en de plusklas.
 • tempodifferentiatie : eigen tempo voor het oplossen van de oefeningen (meer/minder tijd).

De nadruk ligt op kwaliteit, niet op kwantiteit. 

 • keuzedifferentiatie : systematisch ingebouwd in de werking van het kleuteronderwijs via het keuzebord. Voor het lager onderwijs voorzien we een keuzeaanbod voor muzische activiteiten en sport.

Voor wie de brede basiszorg niet of slechts gedeeltelijk volstaat, voorzien we vanuit het MDO een uitbreiding van zorg, waarbij wij als school nauw samenwerken met de ouders, CLB, externe hulpverleners en scholen voor het buitengewoon onderwijs. 

Onze school als gemeenschap en als organisatie

We erkennen onze partners in de opvoeding en het onderwijs van kinderen. We respecteren ieders verantwoordelijkheid. We zorgen voor een goede organisatie. Onze school wordt gedragen door het hele team onder de leiding van de directie. We werken samen, overleggen en streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking en –verbetering. 

We delen onze zorg door kwaliteitsvol onderwijs met: 

 • de ouders als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van uw kinderen. Daarom streven we naar een goede communicatie en een zo groot mogelijke betrokkenheid van ouders bij de school,
 • het schoolbestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor het beleid van de school,
 • externe begeleiders die ons ondersteunen, vormen en ons helpen bij onze professionalisering,
 • de lokale kerkgemeenschap die verwijst naar de traditie en het geloof van waaruit in de school wordt gewerkt,
 • de lokale gemeenschap waarin we gestalte geven aan onze opvoedings- en onderwijsopdracht.
Winkelwagen